Uppsalahus nr 6

Dokument och blanketter

Här hittar du samtliga offentliga dokument, handlingar och protokoll som finns uppladdade på hemsidan.

Stadgar

Vår förening har en uppsättning stadgar som ska följas av alla bostadsrättshavare i föreningen. Stadgarna antas av medlemmarna i föreningen vid den konstituerande stämman och är de grundläggande bestämmelser som gäller i bostadsrättsföreningen. Det som måste finnas med i stadgarna finns specificerat i bostadsrättslagen.

Årsredovisningar

Lagen kräver att styrelsen tar fram en årsredovisning som medlemmar kan ta del av inför föreningsstämman. Årsredovisningen ska innehålla förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning samt notförteckning. Våra årsredovisningar inkluderar även revisionsberättelser.

Stämmoprotokoll

Enligt lagen om ekonomiska föreningar ska protokoll föras vid stämmor och göras tillgängliga för medlemmar senast tre (3) veckor efter stämman. I protokollet ska stämmobeslut och omröstningsresultat anges. Upprättad röstlängd ska bifogas protokollet.

Styrelseprotokoll

Protokoll ska föras vid styrelsens sammanträden. Protokollen är inte tillgängliga för medlemmar eller utomstående. Sekretess råder och endast styrelsen och revisorn har rätt att se dem, vilket är en direkt följd av den tystnadsplikt som gäller för styrelsen angående vad styrelsen diskuterat och beslutat. Protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.

Energideklarationer

En energideklaration talar om hur energieffektiv byggnaden är och innehåller en energiklassning med skalan A-G. Det är föreningen som ansvarar för att en energideklaration görs. En energideklaration är giltig i 10 år. När en bostadsrätt säljs är det säljarens ansvar att energiprestandan anges i annonsen och att energideklarationen visas upp.