Uppsalahus nr 6

Föreningens styrelse

Här kan du läsa om vad bostadsrättsföreningens styrelse har för ansvar och plikter.

Uppdrag

De som sitter i styrelsen är valda av föreningens medlemmar och har i uppdrag att företräda medlemmarnas frågor och arbeta för föreningens bästa.

Styrelsen fattar beslut om frågor som rör den löpande driften av bostadsrättsföreningen. Detta inkluderar ansvar för fastigheten och dess tekniska funktioner, ekonomin och att bostadsrättsföreningen följer lagen.

Roller i styrelsen

Styrelsen utser roller och ansvarsområden inom sig på ett konstituerande möte i direkt anslutning till föreningsstämman då de tillsattes.

Ledamot

De som sitter i styrelsen i kallas för ledamöter.

Ordförande

Ordföranden är den som leder styrelsens arbete.

Vice ordförande

Vice ordföranden är ordförandens ersättare vid behov.

Sekreterare

Sekreteraren för protokoll på styrelsens sammanträden.

Suppleant

Suppleanter fungerar som ersättare i styrelsen. Om en ordinarie styrelseledamot inte kan närvara på ett styrelsemöte är det suppleanten som går in i ledamotens ställe på just det styrelsemötet (i den ordningen de är invalda). Suppleanter kallas till styrelsemöten men saknar alltså rösträtt så länge de inte är ersättare för en ledamot.

Lagar och regler

De viktigaste bestämmelserna om bostadsrätt finns i bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska föreningar (föreningslagen). Kompletterande regler finns i föreningens stadgar och eventuella ordningsregler. En bostadsrättsförening berörs dessutom av ett stort antal bestämmelser gällande bokföring, redovisning och beskattning samt regler inom bygg- och entreprenörsområdena.

Jäv

Jäv föreligger när man som beslutsfattare har egna intressen som kolliderar med föreningens intresse. Det är viktigt som styrelseledamot att vara uppmärksam och försiktig med att delta i beslut där man har egna intressen. Inte minst ur konfliktförebyggande synpunkt.

En styrelseledamot får självklart inte handlägga och besluta i frågor rörande avtal mellan hen själv och föreningen. En ledamot får inte heller handlägga eller besluta i frågor mellan föreningen och någon annan med vilken ledamoten har intressegemenskap, till exempel någon närstående om det kan strida mot föreningens intressen.