Uppsalahus nr 6

Valberedning

Här kan du läsa om valberedningens uppdrag och vilken praxis som gäller inom föreningen.

Innehåll på denna sida

Uppdrag

Sammansättning

Arbetsordning

Jäv

Uppdrag

Valberedningens uppdrag är att ge beslutsfattarna – medlemmarna på den ordinarie föreningsstämman – förslag på lämpliga kandidater för de olika posterna som ska tillsättas. Främst föreslår valberedningen styrelseledamöter och revisorer. Om föreningsstämman utser styrelseordförande bör även valberedningen föreslå en sådan kandidat.

Styrelsens sammansättning är avgörande för föreningens verksamhet och därför är valberedningens arbete väldigt viktigt.

Sammansättning

Valberedningen består av tre personer som väljs av föreningsstämman, varav en utses till sammankallande. Mandattiden för en valberedning är ett år.

I regel brukar inte valberedningen lämna förslag på ny valberedning till kommande år. Däremot bör valberedningen informera föreningsstämman om någon eller några ur valberedningen inte står till förfogande för eventuellt omval.

Arbetsordning

Följande behöver göras och stämmas av i god tid inför föreningsstämman.

Aktuella val

Vilka val är aktuella att genomföra? Föreningsstämmans protokoll anger vilka val som ska förrättas och mandattiden (ett eller två år) för dessa.

Kvarvarande ledamöter

Vilka ledamöter har ett år kvar och vilka är i tur att avgå? Har någon ledamot flyttat eller på annat sätt lämnat styrelsen under året?

Samverkan med styrelsen

När ska valberedningen träffa styrelsen för att diskutera, dels om de ledamöter som är på tur att avgå har intresse att sitta kvar, dels för att veta vad styrelsen i stort har för önskemål om eventuell kompletterande kompetens?

Valberedningens arbetsformer

När och på vilket sätt ska valberedningen påbörja sitt arbete? Ska medlemmarna uppmanas att nominera ledamöter? Hur ska valberedningens förslag presenteras?

Redovisning

Valberedningens förslag ska redovisas skriftligt. Medlemmarna ska ha tillgång till valberedningens förslag innan val ska ske. Medlemmarna har givetvis rätt att på stämman föreslå andra kandidater till styrelsen.

Jäv

Valberedningen bör inte ha nära relationer med eller vara släkt med styrelseledamöterna eller med de personer som kommer att föreslås till ett styrelseuppdrag.