Uppsalahus nr 6

Fastighetsservice

Här kan du läsa om vad fastighetsservice innebär och vilka tjänster vår förvaltare utför.

Allmänt

Fastighetsservice utförs av Sweax och delas upp i tre områden:

Administrativ fastighetsservice

Detta handlar om mottagande av felanmälningar samt t.ex. uppsättande av namnskyltar och bokningslistor.

Läs mer och se arbetslista

Inre fastighetsservice

Detta handlar om regelbunden tillsyn och skötsel så att fasigheten hålls i gott skick och att brister upptäcks och åtgärdas i tid.

Läs mer och se arbetslista

Yttre fastighetsservice

Detta handlar om att genom trädgårdsskötsel och trygghetsarbete säkerställa en trivsam och trygg omgivning utifrån årstidernas olika behov.

Läs mer och se arbetslista

Administrativ fastighetsservice

Nedanstående arbeten utförs av Sweax helgfri vardag klockan 07.00–16.00, utom jour som sker alla övriga tider.

För allt som sker på avrop begär Sweax särskild ersättning.

Läs mer om hur du gör en felanmälan genom att följa länken nedan.

Felanmälan och jour

Nr

Arbetsobjekt

Arbetsuppgift

Frekvens

1

Felanmälan

Mottagande av felanmälningar, vanligaste frågor

och svar samt vidareförmedling för hantering till

styrelse eller eftermarknad

Löpande

2

Jour

Mottagande felanmälningar (annan tid). Åtgärd

enligt jourplan och debiteras särskilt

Löpande

3

Namnskyltar och postboxar

Byte av namnskylt i lägenhetsdörr, namntavla i

entré och ev. postbox.

Vid behov

4

Portkoder

Uppdatering av nya portkoder. (Användarmanual

samt ev. mjukvara skall överlämnas till Sweax

vid uppstart)

På avrop

5

Boendeinformation om felanmälan och jour

Uppsättning av felanmälans- och jourinstruktioner

på anslagsplats, samt uppdatering vid behov

Vid behov

6

Övrig information/ listor

Sätta upp tvättlistor vid alla tvättstugor, samt ev

bastulistor, ev övriga bokningslistor, checklistor

Vid behov

7

Enskild brevlådeutdelning

Brevlådeutdelning av boendeinformation från

förvaltare och styrelse under året

På avrop

8

Digital uppföljning ”Mina sidor”

Kundportal för uppföljning av utförda avtalsoch

beställda tilläggsarbeten. Dokument- och

rapportregister

Snart klar

Inre fastighetsservice

Nedanstående arbeten utförs av Sweax helgfri vardag klockan 07.00–16.00.

För allt som sker på avrop begär Sweax särskild ersättning.

Nr

Arbetsobjekt

Arbetsuppgift

Frekvens

9

Trapphus

Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till styrelse


Erforderlig skräpplockning


Kontroll av belysning, byte av ljuskälla

1 gr/vecka

10

Dörrar

Dörrar, portar inne/ute till allmänna utrymmen – funktionskontroll, smörjning vid behov


Dörrar/portar ute till allmänna utrymmen – extra noggrann översyn och genomgående smörjning, inkl vid behov enklare justering av dörrstängare *

1 gr/vecka


* 1 gr/år höst

11

Vind

Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till styrelse/förvaltare


Erforderlig skräpplockning


Kontroll av belysning, byte av ljuskälla

1 gr/kvartal

12

Tvättstugor

Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till styrelse/förvaltare


Erforderlig skräpplockning, byte sopsäck


Kontroll av belysning, byte av ljuskälla


Tillsyn funktion maskinell utrustning


Inköp och utbyte/påfyllning skurmoppar, disktrasor, rengöringsmedel och dylikt *

1 gr/vecka


* På avrop

13

Källargångar/ cykelrum mm

Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till styrelse


Erforderlig skräpplockning


Kontroll av belysning, byte av ljuskälla

1 gr/mån

14

Soprum/Miljörum

Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till styrelse


Erforderlig skräpplockning


Miljö/Soprumstvätt *


Sopning av av fria golvytor


Kärltvätt *

3 gr/vecka


* På avrop

15

UC (Undercentral)

Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till beställare


Kontroll av belysning, byte av ljuskälla


Rensning av golvsilar i UC *


Påfyllning vatten i golvbrunn *


Journalföra driftmedia enl ök styrelse/förvaltare


Injusteringar, Installation/systemservice, besiktningar


Kontrollera mediaförbrukning och temperaturer och rapportera avvikelser


Kontrollera/kvittera larmer från larmcentral och anmäla till beställare om extern åtgärd erfordras


Påfyllning av expansionskärl vid behov *


Sopning av fria golvytor **

1 gr/vecka


* Vid behov


** 1 gr/år

16

Fläktrum/Ventilation

Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till styrelse


Kontroll av belysning, byte av ljuskälla


Tillsyn ventilfilter, byte enligt anvisning samt journalföra bytet *


Tillsyn av fläktrengöringsbehov, kontroll av missljud och temperaturavvikelser *


Injustering, installations/systemservice, besiktning *

1 gr/mån


* På avrop

17

Hiss

Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till beställare


Funktionskontroll, är hissen i funktion samt fungerar dörrstängning

Finns ej hiss

18

Brandskydd

SBA-rondering i enlighet med tidigare upprättad SBA. Ritning och kontrollpunktsschema måste inlämnas till Sweax av beställare


Tillsyn funktion rökluckor (om ej gällande SBA finns)


Upprättande av ny SBA

På avrop

19

Pumpgropar

Tillsyn och provning av pumpar i pumpgropar

På avrop

Yttre fastighetsservice

Nedanstående arbeten utförs av Sweax helgfri vardag klockan 07.00–16.00, om ingenting annat anges.

För allt som sker på avrop, samt för snöröjning och halkbekämpning, begär Sweax särskild ersättning.

Nr

Arbetsobjekt

Arbetsuppgift

Frekvens

20

Byggnad utvändigt

Okulär tillsyn från marknivå av byggnader. Anmäla felaktigheter och skadegörelse till

beställare


Kontroll av snörasrisk/isbildning på föreningens

tak. Anmäla till beställare om åtgärd behövs.


Kontroll av fasadbelysning, byte av ljuskälla *


Tillsyn och rengöring mark/stuprörssilarsilar *


Tillsyn avrinningsfunktion hängrännor **


Taktillsyn, kontroll av färglossning, skador **


Rengöring hängrännor **

3 gr/vecka


* 1 gr/mån


** På avrop

21

Allmänt utemiljö

Skräpplockning, tömning papperskorgar / askkoppar. Tömning av grillarnas (BRFs) aska vid behov


Tillsyn/gallerrensning dagvattenbrunnar *


Sandupptagning **


Vårstädning **


Oljning av trädgårdsmöbler **


Höststädning/Lövhantering ***


In/utställning av trädgårdsmöbler ****

2 gr/vecka


* 1 gr/vecka


** 1 gr/år


*** Höst


**** Vår & höst

22

Gräs

Klippning


Erforderlig bortsopning av gräsklipp, varje klipp


Trimning, var 3e klipp


Gödning, material debiteras *


Bevattning **


Kantskärning mot hårda ytor ***

Hålls 6-14 cm


* 1 gr/år


** På avrop


*** Vartannat år

23

Rabatter / planteringar

Ogräsrensning i rabatter, planteringar/urnor, grusade ytor och hårdgjorda ytor


Gödning av rabatt/planteringar/urnor *


Bevattning av rabatt och planterade urnor *


Underhållsbeskärning av klätterväxter, bind in vid behov. Döda, skadade rankor tas bort. **


Plantering i krukor *


Kantskärning ***


Uppluckring av jord rabatt, planteringar/urnor **

4 gr/år


* På avrop


** 1 gr/år


*** Vartannat år

24

Häckar / buskar

Häck/busktrimning


Siktbeskärning vid ex belysning, skyltar m.m. *


Beskärning rosor/nedklippning perenna växter **


Underhållsbeskärning av busk, döda/äldsta grenarna tas bort *


Föryngringsbeskärning häck/busk **

2 gr/år


* 1 gr/år


** På avrop

25

Träd

Stam, rot, vildskott på stamträd tas bort


Beskärning *


Nedtagning **

1 gr/år


* Enligt ÖK


** På avrop

26

Övrigt: naturmark, transporter, avfall

Naturmark-röjning sly/ängsgräs/rotskott


Avfallscontainer

På avrop

27

Grovsopor

Bortforsling av grovsopor


Förflyttning av grovsopor/saker till ett förutbestämt förrådsutrymme hos beställaren

Vid behov

28

Snöröjning & halkbekämpning

Manuell och maskinell snöröjning inkl. halkbekämpning, helgfri vardag kl 7-16


Manuell och maskinell snöröjning inkl. halkbekämpning, övrig tid/dag


Halkbekämpning, helgfri vardag kl 7-16


Halkbekämpning, övrig dag/tid


Utplacering av snökäppar *


Snöröjning tak *


Bortforsling snö *


Reparation av eventuella skador efter snöröjning (ingår i fast arvode) **

Löpande


* På avrop


** Vid behov, vår