Uppsalahus nr 6

Extra föreningsstämma 27 augusti i Apelgården

Extra föreningsstämma 27 augusti

Föreningen har vakanser i valberedningen. Minst två behöver utses på föreningsstämman den 27 augusti i Apelgården.

Föreningen behöver utse två nya ledamöter till valberedningen. Utan valberedare kan föreningen inte utse en styrelse. En valberedare erhåller ett arvode om 6 000 kronor per år. Ställ upp om du är intresserad!

Dagordning:

a) Stämmans öppnande
b) Fastställande av röstlängd
c) Val av stämmoordförande
d) Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
e) Val av en person som jämte stämmoordföranden ska justera protokollet
f) Val av rösträknare
g) Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
h) Utse ledamöter till valberedningen
i) Stämmans avslutande
j) Information